EGZAMINY W EDUKACJI DOMOWEJ

Aby dziecko mogło otrzymać promocję do następnej klasy i świadectwo ukończenia klasy lub szkoły nauczyciel musi wystawić oceny.

W przypadku edukacji domowej wystawia się oceny nie na podstawie klasówek, sprawdzianów i innych testów wiedzy ale egzaminów klasyfikacyjnych. 

Egzamin jest przeprowadzany raz w roku.

Egzaminy zdaje się z tych przedmiotów, które akurat są obowiązkowe w danej klasie i w danej szkole. Tabelę z przedmiotami znajdziecie tutaj:

Terminy egzaminów:

W ustawie ani w rozporządzeniach MEN nie ma jakiegoś szczególnego terminu na zdanie egzaminów, poza tym, że tylko raz w roku, a nie co pół roku, jak zażyczyła sobie kiedyś jedna ze szkół, by mieć więcej kontroli. I szkoła musi wystawić oceny do ostatniej rady pedagogicznej, na której klasyfikuje dzieci, czyli do końca czerwca.

Za dzień wystawienia świadectwa w edukacji domowej ustala się dzień rady pedagogicznej, na której odbyła się klasyfikacja.

Z praktyki wynika, że szkoły robią całą sesję egzaminacyjną około kwietnia do czerwca, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zdawać po jednym egzaminie np.co miesiąc. Dziecko miałoby wtedy lżej.

To kwestia dobrej woli ze strony szkoły.

Jak wygląda egzamin:

Egzaminy przeprowadza się na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 201r. (DzU2019373) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Mamy tutaj:

§ 15.

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. (o moich doświadczeniach i pomysłach można poczytać tutaj:)

4. Dla ucznia edukacji domowej  nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel– jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin.

8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

§ 18.

5. Uczeń edukacji domowej , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

Co jest na egzaminie?

Zakres materiału, jaki obowiązuje na egzaminie ustala się z dyrektorem szkoły lub/i z nauczycielem we wrześniu.

Można posługiwać się podręcznikiem, ale nie jest to konieczne. Ogólnie obowiązująca jest tzw. postawa programowa, czyli

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia  ogólnego
dla szkoły specjalnej  przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 

W rozbiciu na przedmioty i klasy można zerknąć na to, co przygotowałam: