EDUKACJA DOMOWA, FORMALNOŚCI

Formalności

1. KROK- RODZIC WNIOSKUJE

Żeby móc skorzystać edukacji domowej należy złożyć WNIOSEK

 1. WNIOSEK – Rodzice składają WNIOSEK o PRZYJĘCIE DO SZKOŁY oraz pozwolenie na edukację domową- do wybranej przez siebie przyjaznej ED szkoły w województwie, w którym mieszkają. Do wniosku załącza się:

  1. OŚWIADCZENIE o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.

  2. ZOBOWIĄZANIE do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 w/w ustawy.
  3. OPINIA Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (niepotrzebne chwilowo do 31 sierpnia  2021r.- zniesione w związku z Covid- Rozp.MEN z dn.29 kwietnia 2020r. ) właściwej ze względu na:
   adres zamieszkania dziecka (gdy dziecko nie jest zapisane do szkoły) lub adres szkoły (gdy dziecko jest już na liści uczniów w szkole)
   1.  

2. KROK-DYREKTOR DECYDUJE

Gdy rodzice złożą te dokumenty, zezwolenie na edukację domową wydaje dyrektor szkoły w drodze decyzji. Ta decyzja ma znamiona decyzji administracyjnej (nawet jeśli jest to szkoła niepubliczna). (art.107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).  W decyzji jest powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o trybie odwoławczym (przeważnie 14 dni do właściwego kuratora). 

Czy dyrektor może NIE ZEZWOLIĆ na edukację domową? Zasadniczo może. To jego decyzja i ma do tego prawo, chociaż powinien to uzasadnić. Na piśmie, znowu powołując się na podstawę prawną itd. Jeśli jednak rodzic dopełnił wszystkich obowiązków formalnych, to generalnie nie ma podstaw prawnych do odmowy.

Aczkolwiek dyrektor może nie wiedzieć jak praktyce i prawnie wygląda edukacja domowa, bo zwyczajnie ma inne sprawy na głowie i nie zna prawa i wszystkich przepisów na wyrywki. Bywa, że dyrektorzy mają swoje negatywne przekonania związane i uprzedzenia związane z  edukacją domową  i zwyczajnie nie chce mieć w szkole uczniów, którzy wybrali taką formę spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, bo chce mieć dzieci w szkole.

 

Dlatego też zaleca się, żeby zapisywać dzieci do takiej szkoły, która jest nie tylko już otwarta na ed, jak to było jeszcze 5 lat temu, ale wręcz DEDYKOWANA  takiej formie edukacji w rodzinie.

a dla tych, co lubią na kolorowo uproszczony schemat: